โปรดเกล้าฯ ปลดออกจากราชการ ถอดยศ พ.อ.หญิง-พ.ท.หญิง

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา โดยไม่มีบำเหน็จบำนาญ เนื่องจากประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง กระทำผิดวินัยทหารและอาญาทหารและผิดต่อราชสวัสดิ์ จำนวน 3 นาย

1.พันเอกหญิง วราภรณ์ เจริญวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการในพระองค์ (๔) ฝ่ายอำนวยการ และโครงการในพระองค์ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ โดยมีพฤติการณ์ความผิดกล่าวคือ หนีราชการ ดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการกระทำความผิดกฎหมายจราจรโดยขับรถในขณะเมาสุรา ขาดความจงรักภักดี ไม่ถวายความปลอดภัยประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศ ส่งผลให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้เสียหายต่อหน่วยราชการในพระองค์ กับเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เป็นนายทหารพ้นราชการประเภทที่ ๒ สังกัดส่วนราชการในพระองค์

2.พันโทหญิง สุรีย์รัตน์ อรัญมิตร ตำแหน่งหัวหน้าชุดที่ ๒ ตอนปฏิบัติการที่ ๑ หมวดปฏิบัติการที่ ๓ หมวดมาตรฐานมหาดเล็กห้องบรรทม/มหาดเล็กรับใช้ กองร้อยราชสำนักที่ ๑ เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นในสุด กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ โดยมีพฤติการณ์ความผิด กล่าวคือ หนีราชการ ดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ กระทำความผิดกฎหมายจราจรโดยขับรถในขณะเมาสุรา ขาดความจงรักภักดี ไม่ถวายความปลอดภัย ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศ ส่งผลให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้เสียหายต่อหน่วยราชการในพระองค์กับเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เป็นนายทหารพ้นราชการประเภทที่ ๒ สังกัดส่วนราชการในพระองค์

3.พันโทหญิง ปรางหวาน วงษ์บัวงาม ตำแหน่ง หัวหน้าชุดที่ ๑ ตอนปฏิบัติการที่ ๒ หมวดปฏิบัติการที่ ๓ หมวดมาตรฐานมหาดเล็กห้องบรรทม/มหาดเล็กรับใช้ กองร้อยราชสำนักที่ ๑ เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นในสุด กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ โดยมีพฤติการณ์ความผิด กล่าวคือ หนีราชการ ดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ กระทำความผิด กฎหมายจราจรโดยขับรถในขณะเมาสุรา ขาดความจงรักภักดี ไม่ถวายความปลอดภัย มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับบุคคลที่มีครอบครัวอยู่แล้ว เป็นความผิดทางศีลธรรมและจริยธรรมของข้าราชบริพารในพระองค์ ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศ ส่งผลให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้เสียหายต่อหน่วยราชการในพระองค์ กับเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เป็นนายทหารพ้นราชการประเภทที่ ๒ สังกัดส่วนราชการในพระองค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน